Halaman Log Masuk > Kriteria Penilaian > SENARAI SEMAK AUDIT PROJEK

Rumusan Penilaian ini mempunyai 6 kawalan & soalan
A. Peringkat Perancangan
A1. Ringkasan Projek (Project brief)
A2. Pengambilan Balik Tanah (Pekeliling Pesuruhjaya Tanah Persekutuan Bil.1/2003)
A3. Integrasi Di Antara Pejabat Utiliti
A4. Pemantauan terhadap seliaan projek jabatan luar.
A5. Siling projek
B. Peringkat Rekabentuk
B1. Proses Rekabentuk
C. Peringkat Perolehan
C1. Proses Tender
C2. Tandatangan Dokumen Kontrak ( SPP Bil. 5/2007)
C3. Perlantikan Pengawai Penguasa dan Wakil Pegawai Penguasa (SPJPS Bil.3/2009)
D. Peringkat Pembinaan
D1. Mesyuarat Pra Pembinaan
D2. CPM (Critical Path Method)
D3. Tarikh Milik Tapak (SPP Bil. 5/2007)
D4. Bayaran Pendahuluan (SPP Bil. 5/2007)
D5. Bon Pelaksanaan / Wang Jaminan Pelaksanaan (SPP Bil. 5/2007)
D6. Permulaan Kerja (SPP Bil. 5/2007)
D7. Perubahan Skop Semasa Pembinaan
D8. Bahan-bahan Binaan & Ujian
D9. Buku Harian Tapakbina
D10. Perubahan Kerja (VO) ( Surat Pekeliling JPS. UB. 1/1996, Dokumen Kontrak)
D11. Wang Peruntukan Sementara (SP JPS Bil. 2/2010)/Provisional Sum
D12. Lanjutan Masa
D13. Pembayaran Interim (SP JPS Bil.6.2009, Dokumen Kontrak Fasal 47)
D14. Mesyuarat Tapak
E. Peringkat Penyerahan
E1. Kualiti Kerja DiTapak
E2. Perakuan Kerja Siap
E3. Tempoh Tanggungan Kecacatan
E4. Perakuan Kerja Tidak Siap
E5. Akaun & Bayaran Muktamad
E6. Penilaian outcome (SP Am Bil.3/2005)
F. Lain-lain
F1. Rekod Dan Dokumen
F2. Kompetensi Kakitangan
F3. Lawatan Tapak

© 2021 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA