Halaman Log Masuk > Pengenalan

OBJEKTIFSistem ini dilaksanakan bagi membantu Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia memantau dan menilai prestasi PTJ-PTJ di Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia berdasarkan tahap pematuhan terhadap peraturan/prosedur kewangan dan pentadbiran serta kawalan dalaman berhubung skop pengauditan yang ditetapkan.

Penilaian dibuat berdasarkan markah yang diperolehi oleh PTJ dari soalan-soalan yang dijawab secara online mengikut tempoh penilaian yang ditetapkan.

SENARAI MODUL
 
Senarai modul-modul yang terdapat dalam JPS STAR RATING adalah seperti berikut:
  1. Pengurusan PTJ
  2. Penyediaan Soalan
  3. Menjawab soalan oleh PTJ
  4. Pengesahan Jawapan
  5. Pemarkahan
  6. Penilaian Prestasi (Dashboard)
PENARAFAN PRESTASI
 
Apabila auditi selesai menjawab kesemua soalan dan disahkan oleh Pengesah, sistem akan mengira markah dan seterusnya memberikan penarafan seperti berikut:
  • Cemerlang : 81% - 100%
  • Baik          : 61% - 80%  
  • Sederhana : 51% - 60%
  • Lemah       : 0% - 50%

© 2023 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA